Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

„Ki fordította le magyar nyelvre a Bibliát?” – sokszor feltevődik e kérdés a konfirmációi felkészülés évei alatt, s a konfirmandusok ajkáról jön a megtanult felelet: a Bibliát magyar nyelvre Károli Gáspár, gönci református lelkipásztor fordította le és adta ki 1590-ben Vizsolyban. Bár a választ megtanulják az ifjak, de azért csak ott motoszkál bennük, hogy hol is van az a Vizsoly, meg az a Gönc, s egyáltalán miért olyan fontos a bibliafordítás évszáma, s ki is volt az a Károli Gáspár. Hogy a megtanultak kézzelfoghatóak legyenek, s hogy a helységnevekhez élmény is kötődjék, május 26-án tanulmányi kirándulásra indultak gyülekezetünk konfirmandusai az egyházmegye más gyülekezetének ifjaival együtt. Az utazás célállomása az utóbbi években „református Betlehemként” emlegetett Vizsoly volt, de az odavezető út első állomásaként a sárospataki kollégium iskolamúzeumát és nagykönyvtárát tekintették meg a gyerekek. A tárlatvezetés során elhangzó információkból sok-sok kötődést vélhettek felfedezni a saját településük, gyülekezetük vonatkozásában a gyerekek, hiszen a Rákóczi család, vagy Lorántffy Zsuzsanna élete nem csak Sárospatakhoz, hanem sok bodrogközi településhez is számos ponton kötődött. A következő állomás Boldogkőváralja volt, ahol a várat nézték meg a gyerekek, majd ezt követően Vizsoly következett. A bibliafordítás színhelyén, egy interaktív színjáték részesei lehettek a gyerekek, felidézve a Szentírás magyar nyelvre történő fordításának körülményeit, a nyomdaállítás nehézségeit, valamint megismerve a korabeli nyomdatechnika eszközeit. A kirándulás utolsó állomásaként, a vizsolyi református templomban, a Károli Gáspár fordította, 1590-ben kiadott Bibliát tekinthették meg a gyerekek. A gyülekezet konfirmációra készülő ifjai felől, e kirándulás után nem csak az a reménységünk, hogy sok-sok információt megjegyeztek református múltunkból, vagy a Biblia kinyomtatásáról, hanem hogy a Szentírásra még értékesebb könyvként, s elsősorban Isten élő igéjeként tekintenek. 
A kiránduláson készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Sok-sok ember életéből hiányzik az élmény, mivel elzárkóznak éppen az élet elől és a számítógépen keresztül belefolyva a virtuális világba, megfosztják magukat a kapcsolatoktól; ennek következtében élményszegény és ingerszegény környezetben nőnek fel. Ebben látja az élménypedagógia terjedésének, az arra való nyitottságnak az egyik okát Olasz Tímea, a Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága Módszertani Központjának a munkatársa, aki 2015. május 11-én a vezetője volt annak az élménypedagógiai napnak, amely a királyhelmeci gyülekezeti házban valósulhatott meg. Az alkalom során az ez évi Vakációs Bibliahét programhoz kötődő élménypedagógiai témafeldolgozások lettek bemutatva, azaz Eszter könyvének mondanivalója, története lett a foglalkozások során elmélyítve. A képzés résztvevői megépítették Súsán várát és az így megformált padlóképen, mint egy terepasztalon "játszották el" Isten választott népe megmentőjének történtét. A Beregszászról érkező „előadó” meggyőződése, hogy az élmények segítette tanítások jobban rögzülnek, megmaradnak és ezért is tartotta fontosnak, hogy a táborban megtanulásra kerülő bibliai történetek az élménypedagógiának e kevésbé ismert módszere által, az ún. padlókép segítségével még inkább rögzüljenek, az üzenetek a gyermekek szívében elmélyüljenek.

Olasz Tímeával készült beszélgetés alább meghallgatható:
A címként is választott „gimis nap” név alatt valósult meg meg az az alkalom, amire a királyhelmeci gimnáziumban került sor 2015. március 27-én. A gimnázium vezetőségének kérésére – egy korábbi megkeresésünket fontolóra véve –, a református egyház egy alkalmat szervezhetett a diákok számára. Az osztálytermek helyett ezúttal az oktatási intézmény közösségi terme, aulája telt meg a reggeli becsengetéskor. Molnár Éva, királyhelmeci lelkésznő köszöntötte az egybegyűlteket és köszöntötte a Reforgó ifjúsági zenekart, amely a reggeli időpontban lendületes, Istent magasztaló énekeivel ébresztgette az álmos diákokat; a tapsból úgy tűnt, hogy sikerrel. A több száz diák előtt Püski Dániel, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora tartott előadást „Behálózva” címmel, aki előadásában utalt a mai, internetes társadalomban élő fiatalok kapcsolatainak felszínességére, valamint a tényleges, minőségi kapcsolatok alapjára. Az előadást kiscsoportos feldolgozás követte, amely során 14 osztályközösségben dolgozták fel a diákok a témát bodrogközi és ung-vidéki lelkipásztorok vezetésével. A csoportmunka után, immár újra a gimnázium aulájában, ismét a Reforgó vezette a fiatalok énekét, majd Kiss Miklós, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnöke az ifjúsági szervezet munkájáról és a tervezett táborokról számolt be, valamint a szervezethez való csatlakozás lehetőségéről. Már az alkalom során és a csoportfoglalkozásokon is nyilvánvaló volt, ami a visszajelzésekben megerősítésre került, hogy a fiatalokat nem csak érintő, hanem őket érdeklő téma lett feldolgozva, így reménységünk lehet, hogy az ifjak által megfogalmazott cél, vagyis embertársaikkal és Istennel való kapcsolatuk javításán valóban dolgozni, munkálkodni fognak. Az alkalmon készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának 2015. február 28-án hozott határozata értelmében egyházunk gyülekezeteiben gyűjtést hirdettek a kárpátaljai testvérek megsegítésére. Látva a tőlünk pár kilométerre élő testvéreink nyomorúságát, magunkénak érezve az ő szükségüket, március két vasárnapján egyházközségeinkben is gyűjtést hirdettünk. A pólyáni gyülekezetben 130,- Euró gyűlt össze, a királyhelmeci gyülekezetben perselyadományként és egyéni adományként 847,30 Euró lett e célra felajánlva. A gyülekezeti tagok adományát kiegészítve, összesen 980,- Eurót juttatunk el az Esperesi Hivatalon keresztül egyházunk Diakóniai Központjába, hogy a segítségnyújtás az ő közreműködésükkel legyen lebonyolítva és az adomány a legnagyobb szükségben lévőkhöz legyen eljuttatva élelmiszer és gyógyszervásárlás céljából. Köszönet az adományokért.

 

A kisvárdai testvérgyülekezetünk meghívására, március 20-21. napokon közös presbiteri találkozón vettek részt a királyhelmeci és a kisvárdai presbiterek Középhután, amely találkozó témája Jézus Urunk missziói parancsára épült: "Tegyetek tanítványokká minden népeket". Az alkalmon a gyülekezetek missziói feladatát tekintették át a jelenlévők, amelyben Nt. Százvai László, kisvárdai főlelkész előadásai segítették a közös gondolkodásban a presbitereket. Az alkalom fényképeiből készült összeállítás alább megtekinthető.

"Az erőszak megértése és megelőzése a fiatalok körében" elnevezésű, az Európai Unió által támogatott határon átnyúló projektben vesz részt gyülekezetünk, amelynek elsődleges célja - ahogyan az elnevezés is sejteti -, hogy a fiatalok, gyermekek körében egyre gyakoribbá váló erőszak megelőzésre kerüljön. Ez a cél volt szem előtt tartva azon az élménypedagógiai képzésen is, amelyet a program keretében gyülekezeti otthonunkban szerveztünk 2015. március 12-14. napokon pedagógusoknak, lelkészeknek, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. A képzés három napja alatt különböző foglalkozásokkal, élménypedagógiai játékokkal és azok elméleti hátterével ismerkedhettek meg a résztvevők, akikre a tényleges feladat ezután hárul majd, hiszen a foglalkozásokat a saját gyerekcsoportjaikban is ki kell próbálni, s azok tapasztalatait össze kell gyűjteni. E foglalkozások által a képzésnek, s magának a programnak a haszna a gyerekekig eljut, s reménység szerint a kitűzött célt, vagyis az agressziót is sikerül több gyerekcsoporton belül háttérbe szorítani. A képzés felvételeiből készült összeállítás alább megtekinthető.