Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A mostani nagypénteken a templomi énekeskönyvek nem nyílnak ki és nem hangzik a közös ének. Ez azonban nem akadálya annak, hogy otthonunkban kinyíljanak az énekeskönyvek, megnyíljanak az ajkak a dícséretmondásra és a szívek az evangélium befogadására. Legyen így most, ebben az ünnepben! 

A gyülekezethez szorosabban tartozók tudják, hogy egyházközségünk számára kiemelten fontos a gyerekek felé történő szolgálat, az evangélium hirdetése a legkisebbek felé is. Tapasztalatunk az, hogy azok a gyerekek, akik jönnek és részt vesznek az alkalmakon nagyon jól érzik magukat, visszavágynak, sok esetben barátokat is hoznak. Különösen igaz ez a gyülekezet nyári táborára, amely után 2019-ben olyan nagy volt az érdeklődés, hogy két Vakációs Bibliahetet is tudtunk szervezni. Istennek legyen hála! A vasárnapi iskolába is érkeznek hétről-hétre a gyerekek, ahol a bibliai történetek mellett a közös játék, és olykor a kézműves foglalkozás is helyet kap, noha a rendelkezésre álló idő jóval kevesebb, mint a táborban szokott lenni. Fontosnak tartjuk még az adventi játszóház megszervezését még akkor is, ha a városban szinte minden intézmény, valamennyi iskola szervez a diákjai számára hasonlót. A gyülekezeti alkalom azonban mindenkor más volt, hiszen itt a hangsúly az üzeneten, az örömhír átadásán van, amit a játék, a kézműves foglalkozás „csupán” kiegészít. Talán említeni sem kell, hogy ezek az alkalmak mindenkor komoly felkészülést, folyamatos fejlesztést igényelnek, amit a szüntelen változó világunkban élő gyerekek meg is követelnek. Ezért is örvendetes, hogy a hitoktatást, a gyülekezeti gyerekmunkát segítő segédeszközök, játékok, hangszerek vásárlására benyújtott pályázatunkat a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő pozitívan bírálta el. A 400.000,- forintos támogatás olyan eszközök megvásárlását tette lehetővé, amelyekre saját forrása nem lett volna a gyülekezetnek, de amely eszközök nagyban segítik a gyerekmunkát. Ezek sorában vannak szakkönyvek, társasjátékok, fajátékok, hangszerek, de a tanítást segítő flipchart-tábla is megvásárlásra került. Külön öröm, hogy olyan fajátékokat is sikerült egy asztalosműhelyben legyártatni, amelyek a nagyobb gyerekek szabadban végzett tevékenységét, de élménypedagógiai eszközként használva a hitoktatás témáinak elmélyítését is segítik. A megvásárolt segédeszközök hasznosak, hosszú távon lesznek használhatóak. Bízunk benne, hogy nem csupán a hitoktató munkáját segítik, hanem a gyerekek nagy örömére is szolgálnak majd. 
 
 
 
 

Egyházunk szolgálatát, gyülekezeti életünk mindennapjait nagyban befolyásolják a járvány miatt hozott állami rendelkezések, és az ezeket figyelembe vevő egyházvezetői döntések. Az igehirdetés szolgálatát a különböző telekommunikációs csatornán igyekszik egyházunk végezni, és a híveket igemagyarázatokkal Isten felé vezetni. Eddig nem megszokott intenzitással használjuk az internet, rádió, vagy éppen televízió által nyújtott lehetőségeket, és sok gyülekezet írásos formában is igyekszik elérni tagjait. Mindez örvendetes, de az emberi kapcsolatokat nem építi, a közös éneklést, együttes könyörgést, az istentiszteleteken való együttlétet nem tudja pótolni. És ez különösen igaz az úrvacsora közösségére, ami után sokan vágyakoznak. 
 
Az úrvacsora titokzatos közösséget jelent az élő Krisztussal és emellett közösségünk van az úrasztala körül egymással is. De mi van akkor, ha tiltva van a gyülekezés? Ha a korlátozások miatt nem gyülekezhet a gyülekezet, nem formálhat közösséget a közösség? Mit tegyünk akkor, ha az eddig megszokott módon nem lehetnek együtt a Krisztus-hívők és nem élhetik meg együtt az úrvacsorai közösséget? Nagy kérdése ez a hívő, hitében megerősödni kívánó embernek – különösen a mostani helyzetben. 
A történelemben voltak pillanatok, amikor nem megszokott módon került sor úrvacsorára. Csiha Kálmán püspök visszaemlékezésében leírja, hogy miként tartottak istentiszteletet és vették az úrvacsora jegyeit a munkatáborban. Arról is van tudomásunk, hogy a holdra szállás előtt hogyan történt úrvacsora az űrhajó kabinjában: „1969. július 20-án Neil Armstrongnak és Edwin „Buzz” Aldrinnak az Apollo 11 holdkompjának landolása után várakoznia kellett egy óráig a kiszállás előtt regenerációs és felkészülési céllal. Aldrin presbiter volt a houstoni Webster presbiteriánus gyülekezetben, és előzetesen különleges engedélyt kapott, hogy élhessen úrvacsorával az űrben.” 
Ezek a különleges esetek nem arról szólnak, hogy lehet így is, hanem inkább arról, hogy az Úr még ezekben a rendkívüli helyzetekben is közli kegyelmét az utána vágyakozókkal, és bizonyos helyzetekben, amikor nincs lehetőség (!) a közösségben való úrvacsoravételre, meg tudja adni a Krisztussal, sőt az egymással való lelki közösséget is (még fizikai kapcsolat nélkül is). 
A fennálló korlátozások miatt húsvét ünnepén is ilyen rendkívüli módon tudunk úrvacsorázni. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a következő javaslatot tette: „a gyülekezetek és a hívek az elektronikus eszközök által nyújtott lehetőséggel éljenek, és a lelkészek, egyházmegyék és az egyetemes egyház szervezésében közvetített úrvacsorai liturgiába bekapcsolódva odahaza vegyék a sákramentum jegyeit.” 
A javaslatot szem előtt tartva készülhetünk most az úrvacsorára. Készüljünk lelkileg, bűnbánatot gyakorolva, egyéni önvizsgálatot tartva odahaza. Tehetjük ezt akár bűnbánati énekeinket énekelve, vagy imádságként elmondva azokat (ilyen énekek: 6, 32, 51, 130, 179, 180, 205-223, 345, 459, 460, 461). Válasszuk ki előre, hogy az ünnepnapon melyik istentiszteletet fogjuk követni és külsőségekben is készítsünk el mindent az adott időre! Készítsük el a kenyérdarabot, kenyércsíkot annak megfelelően, hogy mennyien fogják venni az úrvacsorai jegyeket a családban! Hasonló módon, a magunkhoz veendő korty bort is töltsük ki előre! Ezúttal az otthonunk lesz a templom és a nappali asztalunk az úrasztala, így ennek megfelelően rendezzük el azt. A közvetített istentiszteletet ne csupán nézzük, vagy hallgassuk, hanem legyünk annak része, kapcsolódjunk be lelkileg: imádkozzuk az imádságokat, énekeljük az énekeket, válaszoljunk hangosan az úrvacsorát megelőző kérdésekre! Lehetőleg a gyerekek is kövessék az istentiszteletet, mégha nem élnek is a szent jegyekkel, melyeket a családfő adjon a család úrvacsorázó tagjainak. Az Úr Jézus az imádság és a böjt kapcsán mondja, hogy „a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged” (Mt 6,6), de bizonyos, hogy a mostani, a szokatlantól eltérő otthoni istentiszteletünket is látja a mi Atyánk.
Minden nehézség ellenére is Urunk jóindulataként tekinthetünk arra, hogy ha ilyen módon is, de hallhatjuk az igehirdetéseket, és úgy imádkozhatunk, hogy tudjuk, sokan ugyanazt az imádságot imádkozzák és megerősödhetünk abban a hitünkben is, hogy Krisztus áldozatával nekünk bűnbocsánatot szerzett. Reméljük és imádkozzunk is azért, hogy mielőbb tudjunk templomunkban együtt lenni, a nagy gyülekezetben hálát adni, közösen énekelni és imádkozni. 
 
Húsvétvasárnap a Duna Televízió 9:00 órától közvetít úrvacsorás ünnepi istentiszteletet a budahegyvidéki református templomból. Igét hirdet Bogárd Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
 
A Pátria Rádióban 10:00 órától lesz ünnepi istentisztelet, amelyen Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdeti a húsvéti örömüzenetet. 
 
A www.reformata.sk oldalon Fazekas László ünnepi szolgálata tekinthető meg az ünnep teljes ideje alatt.
 
 
 

A királyhelmeci református gyülekezet vasárnapi iskolásának kedves, biztató énekével kívánunk áldott virágvasárnapot.

Kicsi vagyok én, mégse félek én,
kicsi vagyok én, mégse félek én!
Semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret,
kicsi vagyok én, mégse félek én!

refr.: La - la... la

Boldog is vagyok, az is maradok! (x2)
roszz kedvem nem lehet, mert engem Jézus szeret,
boldog is vagyok, az is maradok!

 

A Királyhelmeci Református Egyházközség lelkipásztora, Molnár Éva osztja meg virágvasárnapi üzenetét. 
 
Alapige: „Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide! Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,28-40)
 
„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” /2Móz 20,8-11/
 
 
Az új élethelyzet, új szokások kialakítására kell, hogy ösztönözzön bennünket. A szakemberek egyre inkább az hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a bezártságban is egy kötött napi/heti rend kialakítása, hogy a napok ne folyjanak össze, hogy megőrizzük, erősítsük lelki egészségünket. Ez egyaránt érvényes a nagyobb létszámú, akár gyermekeket nevelő családokra és az egyedül élőkre is. 
Mit tegyünk azonban a vasárnappal? Sokak számára a vasárnap abban különbőzött más napoktól, vagy a szombati szabadnaptól, hogy felvette a szép ruháját és elment templomba, testvérekkel találkozott, igét hallgatott, közösségben imádkozott. A jelenlegi helyzetben sajnos nem lehet mindezt megtenni. Hát akkor mit tegyünk?
 
Az utóbbi hetekben a lelkipásztorok elárasztották az online tereket igehirdetésekkel, igemagyarázatokkal, igei buzdításokkal. Református egyházunk hivatalos honlapjai is igyekeznek napi rendszerességgel frissíteni újonnan létrehozott igemagyarázatos rovataikat. Számtalan lehetőségünk lett igei táplálékhoz jutni, de vajon jól élünk-e ezekkel a lehetőségekkel? Hogyan használjuk az internetre feltöltött keresztyén tartalmakat? Van bennünk tudatosság, vagy csak görgetjük a facebook hírfolyamát és a járvánnyal kapcsolatos hírek közben meghallgatunk egy feltöltött áhítatot, majd tovább gördítve megnézünk egy tanácsokat tartalmazó videót, majd pedig talán egy buzdító igeverset találva a „like” gombra kattintunk? Mindeközben azt vehetjük észre, hogy ez igei bíztatás a következő hírt olvasva már tovaszállt. 
Kedves Testvérem! Használjuk jól, okosan az online tereket! Legyünk tudatosak! Az ige azt mondja: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged”(Mt 6,6). A facebookot görgetve nehéz megélni a belső szoba csendjét, intimitását, amikor ezernyi kép, információ, inger zúdul feléd. Hogyan is hallhatná meg szíved az Isten halk és szelíd hangját, melyen meg akar téged is szólítani, és erősíteni, vigasztalni akar. 
 
Szenteld meg mindennapjaidat, szenteld meg a vasárnapot úgy, hogy időt szánsz az Úrra, az igeolvasásra, imádságra! Légy tudatos!
 
Légy tudatos a hétköznapokban!
Tarts napi csendességet: Ehhez a Biblia igéinek olvasása és személyesen megfogalmazott imádságok mellett használhatsz rövid igemagyarázatokat tartalmazó áhítatos könyveket, imádságos könyveket is. 
Ha az interneten található magyarázatok közül választasz, akkor egy napra egy adott oldalt válassz! Ne olvass végig 5-6 bejegyzést keresve azt, ami neked éppen kedvedre való! Keresd inkább Isten személyes üzenetét abban az igében, amit éppen olvastál. Természetesen tarthatsz reggel és este is csendességet és akkor estére választhatsz másik forrást, áhítatot.
Imádkozz! Tedd ezt imakönyv segítségével, készíts imalistát, imádkozz hangosan!
Mondd el a „Mi Atyánk”-ot és énekelj egy kedves éneket az énekeskönyvből!
 
Ha családban vagytok összezárva, találjatok egy közös időpontot, és olvassátok együtt az Isten igéjét, imádkozzatok együtt, erősítve egymást!
 
Szenteld meg a vasárnapot! 
Tervezd meg a vasárnapot! Döntsd el, vasárnap milyen módon hallgatod az Isten igéjét: TV közvetítés, internetes közvetítés, vagy feltöltött – azaz bármikor megtekinthető formában. Ez azért fontos, hogy az előre elhatározott időponthoz tudd igazítani a vasárnapi ebéd elkészítését. Amikor leülsz – akár egyedül, akár a családdal – a TV, rádió, vagy a számítógép elé, akkor már ne kelljen kimenni a konyhába az ebéd körüli teendőket elvégezni.
Légy tudatos a vasárnap megünneplésében!
1. Válaszd ki az igére figyelés időpontját, és formáját (TV, rádió, internet).
2. Tégy rendet a nappaliban, abban a szobában ahonnan a közvetítést követed – ez lesz most egy órára a te otthoni templomod. Behozhatsz a kertből akár egy kis virágot is az asztalra.
3. Vedd fel a szép vasárnapi ruhádat, készítsd el az énekeskönyvedet!
4. Ülj le a közvetítés kezdete előtt legalább öt perccel a helyedre, várd az istentisztelet kezdetét!
5. Kövesd figyelemmel az istentisztelet, kapcsolódj be az énekbe, imádságba, mondd hangosan a „Mi Atyánk”-ot!
6. Amikor véget ér a közvetítés, kapcsold ki a TV-t, rádiót, vagy számítógépet!
7. Mondj el egy rövid imádságot, énekelj akár egy éneket!
8. Öltözz át, vagy ahogyan szoktál, ülj le ebédelni!
9. Vasárnap délután hívj fel valakit a gyülekezetedből, buzdítsd egy igeverssel, este pedig imádkozz érte és családjáért! Minden héten felhívhatsz valaki mást, ezzel is számon tartva egymást, mint gyülekezet.
 
Ajánlott oldalak, ahol igei tartalmat, egyházi híreket lehet találni:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház: www.reformata.sk
Zempléni Református Egyházmegye: www.refzem.eu
Magyarországi Református Egyház: www.reformatus.hu
Dunamelléki Református Egyházkerület: www.parokia.hu
Mai Ige: www.maiige.hu
Fiataloknak szóló üzenet: www.tirekifi.hu; www.teso.blog 
 
(Molnár Éva)